تصاویر :کمپین فروش به اصناف منتخب

این کمپین که در دو ماه انتهایی سال 1393 تعریف گردید با تمرکز بر سه صنف از اصناف مرتبط با خانه مدرن و با محوریت ضیافت سپاس بزرگان(1) طرح ریزی گردید.

ویژه نامه اختصاصی، مناسبترین بیلبوردها و تلویزیونهای شهری در مجاورت با بورس های اصناف مورد نظر، تبلیغات مکتوب مستمر و برنامه ریزی شده در روزنامه خراسان و برگزاری ضیافت با شکوه ' سپاس بزرگان (1)' از مهمترین اقدامات این کمپین به شمار می رود.